ویرایش جدید وزنه تعادل و طناب فولادی آسانسور

در حالت استفاده ازوزنه های غیر فلزی برای قاب وزنه باید این وزنه ها از موادی صلب و یکپارچه ساخته شده باشند و علاوه بر نصب مهار افقی روی وزنه ها باید دوطرف قاب وزنه توسط صفحات فلزی به صورت کامل پوشش داده شد باشد.
* کشش طناب در آسانسورهای با سیستم محرکه کششی فشار ویژه

کشش طناب فولادی بای به گونهای باشد تا سه شرط زیر تامین شوند :
الف) کابین باید د رحالتی که با 125 درصد بار نامی بارگذاری شده است بدون سرخوردگی در سطح تراز طبقه نگه داشته شود.
ب) باید اطمینان حاصل شود که مقدار شتاب کاهشی ناشی از ترمز اضطراری کابین در حال حرکت چه با بار چه بدون بار از مقدار شتاب کاهشی ضربه گیر (شامل ضربه گیر با کورس کاهش یافته) بیشتر نشود.
پ) هنگامیکه وزنه تعادلی-کششی در پایین ترین قسمت روی ضربه گیر(ها) قرار دارد و موتور آسانسور در جهت حرکت رو به بالا در گردش است،کابین خالی بالاتر نرود.

*حفاظ برای فلکه کششی چرخ زنجیرها وفلکه هرزگرد

 

 

جهت جلو گیری از بروز موارد زیر باید تمهیداتی مطابق جدول 2 پیشبینی شود
الف) جراحت بدنی
ب) خارج شدن طنابها ازدرون شیارها و یا زنجیرها از چرخ زنجیرها در اثر شل شدن آنها
پ) ورود اشیا بین طنابهای فولادی (یازنجیرها) و شیارها (یا چرخ زنجیرها)
ج) تراشکاری مجدد شیارها

جدول2

خطرات محل قرار گیری شیارهای فلکه کششی فلکه ها و چرخ زنجیرها
پ ب الف
 *   *  * بر روی سقف در کابین
 *  * زیر کف
 *  * بر روی وزنه تعادل
 * دراتاق فلکه
 (1)*  *  * در اتاق ماشین آلات
 *  * بالای کابین

بالا سری

               در چاه

 * کنار کابین
 (1)*  * بین چاهک و بالاسری
 *  * چاهک
 (1)*  *                              درگاورنر و فکله کششی آن
* خطرات باید در نظر گرفته شوند.

یاد آوری: تنها در صورتی که طنابها و یا زنجیرها بطور افقی و یا با هر زاویه ایبزرگتر تا حداکثر 90 درجه نسبت به افق وارد فلکه ها و یا چرخ زنجیر شوند ، ضروری میباشد.