ویرایش جدید استاندارد حفاظت در مقابل اضافه سرعت آسانسور

 

آسانسورهای با سیستم محرکه کششی بدون گیربکس باید مجهز به وسایل حفاظتی برای جلوگیری از حرکت با سرعت بیش از حد با سرعت بیش از حد کابین به سمت بالا مطابق شرایط زیر باشند:

1-این وسایل که دارای قسمتهای نظارت بر سرعت و کاهش آن میباشند باید حرکت کنترل نشده کابین به سمت بالا را در حداقل 115% سرعت آن به حدی که ضربه گیرهای وزنه تعادل برای آن طراحی شده اند شوند.
2-این وسایل باید قادر باشند مطابق نیاز بند1 بدون کمک گرفتن از دیگر قطعات آسانسور که در حالت کارکرد عادی سرعت ویا کاهش آن را کنترل کرده یا کابین را متوقف میکنند عمل نمایند مگر اینکه در داخل آن قطعات دیگر یا سیستم اضافه مشابهی تعبیه شده باشد. یک اتصال مکانیکی به کابین میتواند برای کمک به این عملکرد استفاده شده باشد.
3-این وسایل نباید اجازه بدهند که کابین خالی در مرحله توقف شتاب کند شونده بیشتری از 1g داشته باشد.
4-این وسایل باید برروی قطعات زیر عمل کنند :
الف)کابین یا
ب)وزنه تعادلی – کششی یا
پ)طنابهای اصلی یا جبران کننده یا
ت)فلکه اصلی موتور (به عنوان مثال مستقیما روی فلکه و یا روی همان محور فلکه بلافاصله بعد از فلکه اصلی )
5- این وسایل درصورت در گیر شدن باید یک وسیله ایمنی برقی را فعال نماید.
6-آزاد کردن این وسایل در صورتیکه در گیر شده باشند باید توسط فرد صلاحیت دار انجام شود.
7-آزاد کردند این وسایل نباید نیاز به دسترسی به کابین یا وزنه تعادلی –کششی داشته باشد.
8-اگر این وسایل برای عملکرد نیاز به انرژی خارجی داشته باشند در صورت نبود این انرژی آسانسور باید متوقف شده و درحالت توقف شده و در حالت توقف باقی بماند این مورد شامل فنرهای فشرده شده هدایت شدهنمیشوند.