مدار قدرت در آسانسور های هیدرولیک چیست ؟

معمولا در آسانسور های هیدرولیکی جهت راه اندازی موتور از مدار ستاره مثلث استفاده می شود بطوریکه هنگام استارت مدار ستاره و پس از آن موتور بصورت مثلث تحریک می گردد.علت این امر کاهش جریان استارت می باشد .اجرای آن تابلوی فرمان توسط کنتاکتورهای ستاره و دی ال مثلث انجام میگردد.