کلیات استاندارد آسانسور

هدف از این استاندارد تعریف قواعد ایمنی مربوط به آسانسور های مسافری و باری – مسافری با دیدگاه حفاظت از افراد و اجسام در برابر خطراتی است که ممکن است هنگام کار عادی آسانسور ، عملیات سرویس و نگهداری و یا نجات اضطراری پیش بیاید.
مطالعه ای درباره جنبه های متفاوت حوادث احتمالی آسانسور در زمینه های زیر انجام شده است :

خطرات احتمالی ناشی از :

– بریده شدن
– تصادم و له شدن
– سقوط
– ضربه،برخورد
– گیر افتادن
– آتش
– برق گرفتگی
– خرابی مواد به دلایل : 1) آسیب مکانیکی  2) فرسودگی  3)خوردگی
اشخاصی که ایمنی آنها باید تامین شود عبارتند از :

– استفاده کنندگان
– بازرسان و کارکنان تعمیر و نگهداری
– اشخاص خارج از چاه آسانسور ، موتورخانه و اتاق فلکه آسانسور
اجزایی که ایمنی آنها باید تامین شود عبارتند از:

– بارهای داخل کابین
– تجهیزات آسانسور
– ساختمان محل نصب آسانسور