اطلاعیه مهم سندیکا آسانسور و پله برقی در خصوص سرویس و نگهداری آسانسورها

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی با صدور اطلاعیه ای خطاب به افراد حقیقی و حقوق و مالکان و استفاده کنندگان و مدیران و هیات مدیره ساختمان اداری تجاری ، مسکونی ، بیمارستانی اعلام کرد:به علت بوجود آمدن حوادث ناگوار در بهره برداری آسانسورهایی که فاقد ایمنی کامل میباشند انجام موارد ذیل اجباری ولازم الاجرا میباشد:شرکتهای فروشنده آسانسور تا زمانی مسئولیت آسانسور فروخته شده را عهده دار خواهند بود که مالکان یا استفاده کنندگان با شرکت فروشنده قرار داد سرویس و نگهداری با شرکتهای عضو سندیکا ضروری خواهد بود.
تمامی آسانسورهای که از زمان بهره برداری آن سه سال میگذرد ضروری است که توسط شرکتهای فروشنده عضو سندیکا طی قرارداد جداگانه جهت جنرال سرویس اقدام و گواهی ایمنی آسانسور را اخذ نماینده و هر سه سال یکبار تمدید آن ضرور خواهد بود. فروشنده و یا سایر شرکتهای عضو سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته را داشته باشند.چنانچه از سوی مالکان و مدیران و استفاده کنندگان اقدام جدی صورت نپذیرد و باعث بوجود آمدن حوادث ناگوار جسمانی و مالی و جانی گردد. مسئولیت قانونی حوادث به عهده آنها خواهد بود .این اطلاعیه به منزله اخطارقانونی قلمداد شده که در مراجع قضایی قابل استناد خواهد بود.